Hållbarhetsarbete

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling definieras av FN som utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.Strimma jobbar konkret med mål 3 och 12:

God hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Det är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. För mig handlar det konkret om att få göra det som jag trivs med, få utlopp för min kreativitet och att få finnas i ett sammanhang som är hanterbart, meningsfullt och begripligt.

Hållbar konsumtion och produktion för mig handlar om att välja lokala tillverkare och jag strävar ständigt efter att välja bra råvaror samt att återbruka och inte slösa på resurser. Jag jobbar extra i en skoaffär och där tar jag till vara på  kartonger och papper, som jag sedan använder till webbordrar, emballage och dekoration.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!